Privacy

Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of doorgeeft aan NZ

VAKANTIES?

Wanneer vragen we persoonsgegevens van je?

 Boek je een vakantie of een reis via NZ Vakanties, heb je interesse in onze voordelen en diensten

(NZ Binnenland, NZ Reizen, NZ+)? Dan kunnen we je gegevens vragen die iets over je vertellen.

Bijvoorbeeld: je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, e.d. De persoonsgegevens die je aan

ons doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden van NZ VAKANTIES, Charleroisesteenweg 145,

1060 Brussel.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

 We gebruiken je gegevens om verschillende redenen.

•  Om je te helpen in je zoektocht naar een vakantie of reis op maat en deze te reserveren via

onze eigen vakantiedomeinen of via onze commerciële partners. We gebruiken met m.a.w.

je gegevens voor de uitvoering van de hotel-of reisovereenkomst.

•  Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Bijvoorbeeld om

ervoor te zorgen dat ons vakantieaanbod beter aansluit bij het profiel van onze klanten

(aangepaste reizen voor diverse doelgroepen, nieuwe reizen op vraag van onze klanten

e.d.).

•  Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden

We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. Zo

moeten we bijvoorbeeld regelmatig rapporteren aan de Vlaamse en Waalse of gebruiken

we de gegevens voor het bestuderen van de sector van het sociaal toerisme. De gegevens

voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

Wat gebeurt er met gevoelige persoonsgegevens?

 We gebruiken nooit gerechtelijke gegevens uit het strafregister, noch gevoelige gegevens -

bijvoorbeeld over je gezondheid of afkomst:

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

 We bewaren je gegevens zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig.

t 0032(0)2/538 83 00

btw BE 0408.171.149

nzvakanties.be 145 Charleroisesteenweg 1060 Brussel info@nzvakanties.be

 Je gegevens worden enkel gebruikt door NZ VAKANTIES-medewerkers die ze nodig hebben voor

hun job (bijvoorbeeld NZ VAKANTIES HELPDESK, onthaalmedewerkers vakantiedomeinen). Je

persoonsgegevens worden door NZ Vakanties niet doorgegeven aan andere instanties.

Hoe weet ik welke persoonsgegevens NZ VAKANTIES van mij gebruikt?

 Je kan je gegevens bekijken en aanpassen, volgens de verordening 2016/679 van het Europees

Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Je kan een aantal gegevens raadplegen via info@nzvakanties.be of je kan bellen naar het gratis

nummer 0800 95 180 (elke werkdag van 8 tot 16 uur). Wil je een volledig overzicht van de gegevens

die we gebruiken? Kom dan langs in onze administratieve hoofdzetel: Charleroisesteenweg 145 te

1060 Brussel.

Wat als de gegevens die NZ VAKANTIES van me heeft onjuist of onvolledig zijn?

 Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan je ons vragen om ze te wijzigen of aan te vullen. Bel

hiervoor naar het gratis nummer 0800 95 180 (elke werkdag van 8 tot 16 uur) of stap naar één van

onze vakantiedomeinen waar je je gegevens doorgaf:

•  Vakantiedomein HOGE DUIN/Bivakhuis HOGE DUIN, Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke

•  Vakantieverblijf NEUTRALIA, Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende

•  Vakantiedomein DENNENHEUVEL, Mont des Pins 100, 6941 Bomal-sur-Ourthe

Wat als ik niet wil dat NZVAKANTIES mijn gegevens gebruikt?

 Wil je liever niet dat we je gegevens gebruiken? Dan kan je ons vragen om ze te verwijderen. Bel

hiervoor naar het gratis nummer 0800 95 180 (elke werkdag van 8 tot 16 uur) of kom langs in onze

administratieve hoofdzetel: Charleroisesteenweg 145 te 1060 Brussel.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

•  Heb je een vraag over je persoonsgegevens? Bel naar het gratis nummer 0800 95 180

(elke werkdag van 8 tot 16 uur) of mail naar info@nzvakanties.be.

 

•  Wil je een klacht indienen? Meld je klacht via ons info@nzvakanties.be