Reserveren
Reserveren
Reserveren

PRIVACYVERKLARING NZ VAKANTIES

NZ VAKANTIES hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in om de persoonsgegevens van al haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze klanten, partners en websitebezoekers voor de persoonsgegevens die NZ VAKANTIES via deze website en de gerelateerde services verzamelt en verwerkt.

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over hoe en voor welke doeleinden NZ VAKANTIES, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, en verduidelijkt welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.

 

Wie zijn wij?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door NZ VAKANTIES, Charleroisesteenweg 145, 1060 Brussel, met als ondernemingsnummer BE 0408.171.149, hierna ‘wij’ genoemd. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden. Heeft u vragen met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens die wij uitvoeren, wij zijn hiervoor steeds beschikbaar via .

 

Wanneer vragen wij je om je persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens slechts verzamelen wanneer dat dit noodzakelijk is om een reis of een hotelovernachting via ons te kunnen boeken of wanneer u op andere manieren van onze voordelen of diensten beroep wenst te doen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij hebben de volgende persoonsgegevens nodig om de boeking van een hotel of een reis te kunnen vervolledigen.

 • Je identificatiegegevens zoals je naam en voornaam, de gegevens van jouw identiteitskaart;
 • Je contactgegevens zoals je e-mailadres of telefoonnummer;
 • De taal die je spreekt;
 • De gegevens van je kredietkaart indien er geboekt wordt via een kredietkaart. Deze gegevens worden meteen anoniem gemaakt;
 • Je medische gegevens indien het gaat om een reis met verdergezette zorg.

Voor sollicitaties verzamelt NZ Vakanties deze extra persoonsgegevens:

 • Je persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …;
 • De samenstelling van het gezin;
 • Recto/Verso ID;
 • Jouw vrijetijdsbesteding en interesses;
 • Je opleiding en vorming zoals opleiding, diploma’s, rijbewijs, certificaten, …;
 • Je beroep en betrekking zoals beroepservaring, vorige werkgevers, referenties,…;
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn;
 • Eventueel foto’s (bv. Pasfoto)

 

Wat gebeurt er met gevoelige persoonsgegevens?

Zoals hierboven vermeld, verwerken wij in sommige gevallen gegevens met betrekking tot de gezondheid om reizen met een aangepaste en verdergezette zorg aan te kunnen bieden. Wij verwerken deze gegevens enkel mits je geïnformeerde en vrije toestemming!

 

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens om verschillende redenen.

 • Om je te helpen in je zoektocht naar een vakantie of reis op maat en deze te reserveren via onze eigen vakantiedomeinen of via onze commerciële partners;
 • Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat ons vakantieaanbod beter aansluit bij het profiel van onze klanten (aangepaste reizen voor diverse doelgroepen, nieuwe reizen op vraag van onze klanten e.d.);
 • Voor statistische doeleinden.
  We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. Zo moeten we bijvoorbeeld regelmatig rapporteren aan de Vlaamse en Waalse overheden of gebruiken we de gegevens voor het bestuderen van de sector van het sociaal toerisme. De gegevens voor statistische doeleinden worden altijd anoniem verwerkt;
 • Nieuwsbrief: wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, geeft u uw naam en e-mailadres op. Wij verzamelen deze persoonsgegevens op basis van je toestemming en met het doel je relevante informatie te sturen en je op de hoogte te houden van onze laatste nieuwsberichten.
 • Om in het kader van rekrutering en solliciteren:
  • met jou contact op te kunnen nemen.
  • jouw sollicitatie en selectieproces te kunnen opvolgen
  • correct te kunnen oordelen of je over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om de functie uit te oefenen waarvoor je solliciteert.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij erkennen het belang van de bescherming van persoonsgegevens en bewaren zodoende je persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te kunnen realiseren, onze contracten uit te voeren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van je toestemming (de persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid) worden door ons bewaard zolang je toestemming geldig blijft of je die niet hebt ingetrokken.

De persoonsgegevens die we verzamelen tijdens jouw sollicitaties worden door NZ Vakanties bewaart voor zo lang nodig is in het kader van jouw sollicitatie. Mits jouw toestemming worden jouw gegevens maximum 1 jaar bewaard in onze wervingsreserve.

 

Hoe zorgen wij voor de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van je persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

We hebben er alles aan gedaan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en -services die persoonsgegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmaking van onze medewerkers en vertrouwelijkheidsclausules in hun contracten. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

 

Aan wie kunnen wij je persoonsgegevens doorsturen?

Intern worden je persoonsgegevens enkel verwerkt door NZ VAKANTIES-medewerkers die ze nodig hebben voor hun job.

Wij maken uw contactgegevens over aan de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (Vlaams Neutraal Ziekenfonds, La Mutualité Neutre, Mutualia en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen) in het kader van hun acties en voordelen.

Je persoonsgegevens worden door ons niet doorgegeven aan andere instanties.

 • Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens?

Te allen tijde heb je de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verbinden ons ertoe om uw verzoek binnen één (1) maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat we eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is.

Je kan de volgende rechten uitoefenen.

 • Recht van toegang tot uw persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die wij over u verzamelen.

 • Recht op rectificatie

Je hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”)

Je kan vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen.

Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. Wij nemen deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

 • Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van ons rechtmatig belang of op grond van algemeen belang. Wij stoppen met verwerken tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische acties.

Je kunt steeds bezwaar maken in het geval van de verwerking van je gegevens voor direct marketingdoeleinden, zodat de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden door ons zullen worden verwerkt.

 • Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van je persoonsgegevens verzameld door ons met je toestemming, kan je je toestemming op elk gewenst moment intrekken. U kunt zich bv. altijd uitschrijven voor de nieuwsbrieven. Het intrekken van je toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door ons zijn uitgevoerd.

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Wij gaan door met het opslaan van je gegevens, maar wij zullen het gebruik ervan beperken. Je kan bv. deze aanvraag indienen als je denkt dat je persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door ons niet gerechtvaardigd is. Wij hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.

 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jezelf betreffen, verwerkt door ons, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.

Bovenstaande rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar .

 • Het recht om een klacht in te dienen

Als je op enig moment meent dat wij een inbreuk maken op uw privacy, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0) 2 274 48 00

e- mail: .

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Heb je een vraag over je persoonsgegevens? Bel naar het gratis nummer 0800 95 180 (elke werkdag van 8 tot 16 uur) of mail naar .

Wil je een klacht indienen? Meld je klacht via ons